ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အလိုက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အလိုက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

 

စဥ္
တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ / ေနျပည္ေတာ္
ခရိုင္
ၿမိဳ႕နယ္
ၿမိဳ႕
ရပ္ကြက္
ေက်းရြာ အုပ္စု
ေက်းရြာ
၁၈
၃၀
၁၆၀
၅၉၆
၂၅၄၇
ကယားျပည္နယ္
၃၇
၇၄
၅၀၆
ကရင္ျပည္နယ္
၁၈
၈၆
၃၇၆
၂၀၉၇
ခ်င္းျပည္နယ္
၁၅
၄၆
၅၆၉
၁၃၆၇
စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၁၀
၃၇
၄၆
၂၃၃
၁၇၅၈
၆၀၁၉
တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
၁၀
၁၇
၈၇
၂၆၄
၁၂၂၈
ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၈
၅၀
၃၂၅
၁၄၁၀
၆၄၄၁
မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၅
၃၀
၁၈၄
၁၅၃၅
၄၇၉၈
မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၂၈
၂၈
၂၇၁
၁၄၁၅
၄၇၇၉
၁၀
မြန္ျပည္နယ္
၁၀
၁၆
၁၀၀
၃၆၈
၁၁၅၃
၁၁
ရခိုင္ျပည္နယ္
၁၇
၂၆
၁၇၀
၁၀၄၅
၃၇၃၈
၁၂
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၄၅
၂၀
၇၄၃
၆၁၉
၂၀၂၆
၁၃
ရွမ္းျပည္နယ္
၁၃
၅၅
၈၅
၅၀၅
၁၅၆၆
၁၄၃၃၄
၁၄
ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး
၂၆
၄၀
၂၇၉
၁၉၂၀
၁၀၉၂၀
၁၅
ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ
၅၇
၁၈၇
၇၉၅
စုစုေပါင္း
၇၄
၃၃၀
၄၃၉
၃၂၈၃
၁၃၅၉၃
၆၃၈၄၄

Shared by www.tetlu.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *