တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

၁။    ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္                    ဝန္ႀကီးခ်ုပ္
၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးႀကီးေက်ာ္ေဇယ်         ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၃။    ဦးျဖိုးဝင္းထြန္း                             ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၄။    ဦးဟိုပင္                                      ဝန္ႀကီး၊ လူမွုေရးနွင့္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၅။    ဦးျမင့္ေမာင္                                ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတနွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန                             
၆။    ဦးၾကည္လွဳင္                              ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္နွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၇။    ဦးျမင့္စန္း                                   ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၈။    ဦးစိုးျမင့္                                      ဥပေဒခ်ုပ္

ေနာက္ဆံုး အတည္ျပုရက္စြဲ – ၁.၁၂.၂၀၁၇

Shared by www.tetlu.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *