တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။    ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္                    ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ ၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးႀကီးေက်ာ္ေဇယ်         ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။    ဦးျဖိုးဝင္းထြန္း                             ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။   

Read more