ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္           ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏိုင္ဝင္းေအာင္ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးခြန္ရဲေထြး                     ဝန္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ေဒါက္တာညီညီေအာင္     ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး

Read more