ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ဦးညီပု ၊                     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၊ ဝန္ႀကီး၊လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ဝန္ႀကီး၊ဘ႑ာ အခြန္ စီမံကိန္းနွင့္စီးပြား ဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ စက္မွဳႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဝန္ႀကီး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

Read more