မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦး၊ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးထြန္းေဌး၊ ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း (ခ)ႏိုင္ၾကည္ဝင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝင္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၆။ ေဒါက္တာထိန္လင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

Read more