မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု (၁) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္                                ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၂) ဗိုလ္မွဴဳးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း                          ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (၃) ေဒါက္တာစိုးသန္း (ခ) ဦးေက်ာ္စိုးသန္း           ဝန္ႀကီး၊     စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (၄) ဦးဇာနည္ေအာင္                                            ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၅) ဦးမ်ိဳးသစ္ (ခ) ဦးပါေလး  

Read more