မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။      ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။      ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းဦး             ဝန္ႀကီး  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။      ဦးတင္ႏြယ္ဦး                ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။      ဦးစိုးျမင့္                      ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၅။      ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး 

Read more