ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။    ဦးဝင္းသိန္း                               ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွမ်ဳိးေဆြ            ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။    ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္၊                     ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန

Read more