ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၄၉ အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေအာက္ပါတိုင္းေဒသႀကီး(၇)ခု၊ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္သည္ –

 • (က) ကခ်င္ျပည္နယ္၊
 • (ခ) ကယားျပည္နယ္၊
 • (ဂ) ကရင္ျပည္နယ္၊
 • (ဃ) ခ်င္းျပည္နယ္၊
 • (င) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊
 • (စ) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊
 • (ဆ) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊
 • (ဇ) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊
 • (စ်) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊
 • (ည) မြန္ျပည္နယ္၊
 • (ဋ) ရခိုင္ျပည္နယ္၊
 • (ဌ) ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊
 • (ဍ) ရွမ္းျပည္နယ္၊
 • (ဎ) ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္
 • (ဏ) ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမမ်ား။

Shared by www.tetlu.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *