ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

၁။ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္           ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏိုင္ဝင္းေအာင္ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၃။ ဦးခြန္ရဲေထြး                     ဝန္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၄။ ေဒါက္တာညီညီေအာင္     ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး ဝန္ႀကီးဌာန

၅။ ဦးေဆြသိန္း                    ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၆။ ဦးစိုးညြန္႔လြင္                 ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။ ေဒါက္တာမ်ဳိးထြန္း          ဝန္ႀကီး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၈။ ဦးစိုင္းရွန္တစ္လံု            ဝန္ႀကီး၊ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၉။ ဦးစိုင္းလံုေက်ာ္              ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။ ဦးစိုင္းစြံဆိုင္း                 ဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။ ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ ဝန္ႀကီး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။ ဦးဇုတ္ေဒါင္၊ ဝန္ႀကီး၊ ကခ်င္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၃။ ဦးဂူဆာ၊ ဝန္ႀကီး၊ လီဆူတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၄။ ဦးေယာသပ္၊ ဝန္ႀကီး၊ လားဟူတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၅။ ဦးအာေဗလွ၊ ဝန္ႀကီး၊ အခါတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၆။ ေဒါက္တာထြန္းလႈိင္၊ ဝန္ႀကီး၊ အင္းသားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၇။ ဦးခြန္ေအးေမာင္၊ ဝန္ႀကီး၊ ကယန္း (ခ) ပေဒါင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၁၈။ဦးတင္ဦး                      ဥပေဒခ်ဳပ္

ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳရက္စြဲ . ၁.၁၂.၂၀၁၇

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *