ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

၁။ ဦးညီပု ၊                     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၊ ဝန္ႀကီး၊လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၃။ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ဝန္ႀကီး၊ဘ႑ာ အခြန္ စီမံကိန္းနွင့္စီးပြား ဝန္ႀကီးဌာန
၄။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ စက္မွဳႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန
၅။ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဝန္ႀကီး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၆။ ဦးမင္းေအာင္၊ ဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၇။ ေဒါက္တာခ်မ္းသာ၊ ဝန္ႀကီး၊ လူမွဳေရးဝန္ႀကီးဌာန
၈။ ဦးပုန္ေဘြ၊ ဝန္ႀကီး၊  ခ်င္းတိုင္းရင္းသားဝန္ႀကီး ဌာန
၉ ။ဦးေက်ာ္လွထြန္း၊  ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္

ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳရက္စြဲ ၁.၁၂.၂၀၁၇

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *