ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၄၀)ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၆၆၄) ဦးျဖစ္ပါသည္။

ဖြဲ႔စည္းပံုအရ (၆၆၄)ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ၄၃၅ ဦးသာရွိသျဖင့္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၆၅၉)ဦးသာရွိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ဒုတိယနာယကမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ ပထမ လ၃၀တြင္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ႏွင့္  ဒုဥကၠ႒တို႔ကလည္းေကာင္း၊  က်န္ လ၃၀ တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒၊ ဒုဥကၠ႒တို႔ကလည္းေကာင္း တစ္လွည့္စီ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ-

 • လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ားေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္းႏွင့္ သမၼတ၊ ဒုတိယသမၼမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ျခင္း
 • ဥပေဒျပဳျခင္း
 • အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အျပန္အလွန္ထိန္းညွိျခင္း
 • လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားက်င္းပျခင္း

တို႔ျဖစ္သည္။

ေကာ္မတီ/ေကာ္မရွင္မ်ား

 • ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စိစစ္ေရး ေကာ္မတီ
 • အာဆီယံပါလီမန္မ်ား ညီလာခံဆိုင္ရာပူးေပါင္းေကာ္မတီ
 • နိုင္ငံတကာပါလီမန္မ်ားအဖြဲ႕ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေကာ္မတီ
 • ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ
 • ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ
 • ျမန္မာနိုင္ငံလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕
 • ဖြံ့ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းဗဟိုေကာ္မတီ
 • လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႕
 • ဥပေဒေရးရာႏွင့္အထူးကိစၥရပ္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္သုံးသပ္ေရးေကာ္မရွင္

ရည္ညႊန္း – Official Website : https://pyidaungsu.hluttaw.mm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *