မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

၁။ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦး၊ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန

၃။ ဦးထြန္းေဌး၊ ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၄။ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း (ခ)ႏိုင္ၾကည္ဝင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝင္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန

၅။ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန

၆။ ေဒါက္တာထိန္လင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။ ဦးဝဏၰေက်ာ္၊ ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္း/ဘ႑ာေရးႏွင့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ့အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန

၈။ ဦးမင္းေက်ာ္လြင္၊ ဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၉။ ဦးေရႊျမင့္၊ ဝန္ႀကီး၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၀။ ေဒၚစံဝင့္ခိုင္၊ ဝန္ႀကီး၊ ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၁။ ဦးေအာင္ျမင့္ခိုင္၊ ဝန္ႀကီး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

၁၂။ ေဒၚေအးေအးမို႔၊ ဥပေဒခ်ဳပ္

အတည္ျပဳရက္စြဲ၊ ၁.၁၂.၂၀၁၇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *