မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

(၁) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္                                ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

(၂) ဗိုလ္မွဴဳးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း                          ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(၃) ေဒါက္တာစိုးသန္း (ခ) ဦးေက်ာ္စိုးသန္း           ဝန္ႀကီး၊     စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

(၄) ဦးဇာနည္ေအာင္                                            ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၅) ဦးမ်ိဳးသစ္ (ခ) ဦးပါေလး                                 ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး

                                                                           ဝန္ႀကီးဌာန

(၆) ဦးျမတ္သူ                                                     ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၇) ေဒါက္တာရဲလြင္                                           ဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန

(၈) ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ                                           ဝန္ႀကီး၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန

(၉) ဦးေအာင္ဝင္း                                                ဥပေဒခ်ဳပ္

ေနာက္ဆံုးအတည္ျပဳရက္စြဲ – ၁.၁၂.၂၀၁၇

Shared by www.tetlu.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *