မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

၁။      ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
၂။      ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းဦး             ဝန္ႀကီး  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၃။      ဦးတင္ႏြယ္ဦး                ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန
၄။      ဦးစိုးျမင့္                      ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန
၅။      ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး  ဝန္ႀကီး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာ
၆။      ဦးေဇာ္မင္း                   ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန
၇။      ဦးျမင့္ေဇာ္                    ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ 
                                          လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန
၈။      ဦးေနမ်ဳိးေက်ာ္               ဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမား၊ 
                                         လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန
၉။      ဦးဆန္းလင္း                 ဥပေဒခ်ုပ္
ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳရက္စြဲ – ၁.၁၂.၂၀၁၇
Shared by tetlu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *