တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၃၀.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔အမွတ္ (၄/၂၀၁၆) အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

၁။    ေဒါက္တာခက္ေအာင္       ကခ်င္ျပည္နယ္
၂။    ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ         ကယားျပည္နယ္
၃။    ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္        ကရင္ျပည္နယ္
၄။    ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္       ခ်င္းျပည္နယ္
၅။    ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္           စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး
၆။    ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္       တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး
၇။    ဦးဝင္းသိန္း                  ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး
၈။    ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ    မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး
၉။    ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး
၁၀။   ေဒါက္ေအးဇံ                မြန္ျပည္နယ္
၁၁။    ဦးညီပု                       ရခိုင္ျပည္နယ္
၁၂။    ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း              ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
၁၃။    ေဒါက္တာလင္းထြဋ္       ရွမ္းျပည္နယ္
၁၄။    ဦးမန္းေဂ်ာ္နီ                ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

Shared by www.tetlu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *