ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၄၀)ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၆၆၄) ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ (၆၆၄)ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ၄၃၅ ဦးသာရွိသျဖင့္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၆၅၉)ဦးသာရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ဒုတိယနာယကမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ ပထမ

Read more