တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၃၀.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔အမွတ္ (၄/၂၀၁၆) အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ၁။    ေဒါက္တာခက္ေအာင္       ကခ်င္ျပည္နယ္ ၂။    ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ         ကယားျပည္နယ္ ၃။    ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္       

Read more