ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အလိုက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အလိုက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-   စဥ္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ / ေနျပည္ေတာ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စု ေက်းရြာ ၁ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၄ ၁၈ ၃၀ ၁၆၀ ၅၉၆ ၂၅၄၇ ၂

Read more

ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံု

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ(၂၀၀၈) ပုဒ္မ ၄၉ အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို ေအာက္ပါတိုင္းေဒသႀကီး(၇)ခု၊ ျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္သည္ – (က) ကခ်င္ျပည္နယ္၊ (ခ) ကယားျပည္နယ္၊ (ဂ) ကရင္ျပည္နယ္၊ (ဃ) ခ်င္းျပည္နယ္၊ (င) စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ (စ) တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဆ) ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ (ဇ) မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ (စ်) မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ (ည)

Read more