မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦး၊ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးထြန္းေဌး၊ ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း (ခ)ႏိုင္ၾကည္ဝင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝင္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၆။ ေဒါက္တာထိန္လင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

Read more

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ဦးညီပု ၊                     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၊ ဝန္ႀကီး၊လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ဝန္ႀကီး၊ဘ႑ာ အခြန္ စီမံကိန္းနွင့္စီးပြား ဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ စက္မွဳႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဝန္ႀကီး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

Read more

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္           ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏိုင္ဝင္းေအာင္ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးခြန္ရဲေထြး                     ဝန္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ေဒါက္တာညီညီေအာင္     ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး

Read more

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု (၁) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္                                ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၂) ဗိုလ္မွဴဳးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း                          ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (၃) ေဒါက္တာစိုးသန္း (ခ) ဦးေက်ာ္စိုးသန္း           ဝန္ႀကီး၊     စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (၄) ဦးဇာနည္ေအာင္                                            ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၅) ဦးမ်ိဳးသစ္ (ခ) ဦးပါေလး  

Read more

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။      ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။      ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းဦး             ဝန္ႀကီး  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။      ဦးတင္ႏြယ္ဦး                ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။      ဦးစိုးျမင့္                      ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၅။      ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး 

Read more

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။    ဦးဝင္းသိန္း                               ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွမ်ဳိးေဆြ            ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။    ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္၊                     ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန

Read more

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။    ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္                    ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ ၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးႀကီးေက်ာ္ေဇယ်         ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။    ဦးျဖိုးဝင္းထြန္း                             ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။   

Read more