ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု

၁။    ဦးဝင္းသိန္း                               ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္
၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွမ်ဳိးေဆြ            ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၃။    ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္၊                     ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန
၄။    ဦးေက်ာ္မင္းစံ၊                         ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတ၊ သစ္ေတာနွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန
၅။    ဦးေမာင္ေမာင္လြင္၊                 ဝန္ႀကီး၊ စည္ပင္သာယာေရးႏွင့္လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန
၆။    ဦးညြန္႔ေရႊ၊                              ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန

၇။ ဦးသန္းဝင္း                                ဝန္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန

၈။  ေဒၚေနာ္ပြယ္ေဆး                     ဝန္ႀကီး၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးဌာန
၉။  ဦးအုန္းျမင့္၊                              ဥပေဒခ်ုပ္

ေနာက္ဆံုး အတည္ျပဳရက္စြဲ- ၁.၁၂.၂၀၁၇

Shared by www.tetlu.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *