မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ေဒါက္တာေအးဇံ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းႏိုင္ဦး၊ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးထြန္းေဌး၊ ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ေဒါက္တာမင္းၾကည္ဝင္း (ခ)ႏိုင္ၾကည္ဝင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝင္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္/စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ၆။ ေဒါက္တာထိန္လင္း၊ ဝန္ႀကီး၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန

Read more

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါဝင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုမွာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄၄၀)ဦး၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၆၆၄) ဦးျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ (၆၆၄)ဦးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မွာ ၄၃၅ ဦးသာရွိသျဖင့္ လက္ရွိ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း (၆၅၉)ဦးသာရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယကႏွင့္ ဒုတိယနာယကမ်ားမွာ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း စတင္သည့္ ပထမ

Read more

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ဦးညီပု ၊                     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၊ ဝန္ႀကီး၊လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း၊ ဝန္ႀကီး၊ဘ႑ာ အခြန္ စီမံကိန္းနွင့္စီးပြား ဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ဦးေအာင္ေက်ာ္ဇံ၊ ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္ စက္မွဳႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန ၅။ ဦးေက်ာ္လြင္၊ ဝန္ႀကီး ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန

Read more

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္           ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏိုင္ဝင္းေအာင္ ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃။ ဦးခြန္ရဲေထြး                     ဝန္ႀကီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။ ေဒါက္တာညီညီေအာင္     ဝန္ႀကီး၊ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိန္းေရး

Read more