မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု (၁) ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္                                ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ (၂) ဗိုလ္မွဴဳးႀကီး ေက်ာ္ေက်ာ္မင္း                          ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (၃) ေဒါက္တာစိုးသန္း (ခ) ဦးေက်ာ္စိုးသန္း           ဝန္ႀကီး၊     စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန (၄) ဦးဇာနည္ေအာင္                                            ဝန္ႀကီး၊ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန (၅) ဦးမ်ိဳးသစ္ (ခ) ဦးပါေလး  

Read more

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။      ေဒါက္တာေအာင္မိုးညိဳ     ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။      ဗိုလ္မွဴးႀကီးမင္းဦး             ဝန္ႀကီး  လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။      ဦးတင္ႏြယ္ဦး                ဝန္ႀကီး၊ ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။      ဦးစိုးျမင့္                      ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ၅။      ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေအး 

Read more

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။    ဦးဝင္းသိန္း                               ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွမ်ဳိးေဆြ            ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။    ဦးေအာင္ေဇာ္ႏိုင္၊                     ဝန္ႀကီး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးနွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီးဌာန

Read more

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းပံု ၁။    ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္                    ဝန္ႀကီးခ်ုပ္ ၂။    ဗိုလ္မွဴးႀကီးႀကီးေက်ာ္ေဇယ်         ဝန္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးနွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၃။    ဦးျဖိုးဝင္းထြန္း                             ဝန္ႀကီး၊ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ၄။   

Read more

တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ၃၀.၃.၂၀၁၆ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႔အမွတ္ (၄/၂၀၁၆) အရ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္- ၁။    ေဒါက္တာခက္ေအာင္       ကခ်င္ျပည္နယ္ ၂။    ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ         ကယားျပည္နယ္ ၃။    ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္       

Read more

ျမန္မာႏိုင္ငံ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အလိုက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာမ်ား

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ တစ္ဝွမ္းလံုးရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္/ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ အလိုက္ ခရိုင္/ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕/ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု/ေက်းရြာမ်ား မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-   စဥ္ တိုင္းေဒသႀကီး / ျပည္နယ္ / ေနျပည္ေတာ္ ခရိုင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္စု ေက်းရြာ ၁ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၄ ၁၈ ၃၀ ၁၆၀ ၅၉၆ ၂၅၄၇ ၂

Read more